Samenwerking bij dijkverzwaring

REGIO – Het Project Overstijgende Verkenning Kabels en Leidingen, kortweg POV K&L genoemd, is een nieuw samenwerkingsverband van waterkeringsbeheerders en netbeheerders. Eind augustus ging het project van start met een eerste bijeenkomst van de stuurgroep waar ook Joke Cuperus, directeur van PWN, in plaatsnam. Tijdens de bestuurlijke kick off werd een plan van aanpak vastgesteld.

Het doel van het POV K&L is om al in een vroeg stadium kabels en leidingen zorgvuldig, toekomstbestendig en veilig in te passen in waterkeringen en bij dijkversterkingen. Daarmee voorkom je bijvoorbeeld dat bij een dijkverzwaring kabels en leidingen verlegd of langdurig onderbroken moeten worden. Ook betekent het meestal een kortere looptijd van het project en een aanzienlijke kostenvermindering.

De samenwerking brengt verschillende werelden samen, denk aan overheden op het terrein van ruimtelijke ordening, eigenaren van kabels en leidingen, belanghebbenden, kennisinstituten en uiteenlopende marktpartijen, zoals leveranciers, aannemers en adviesbureaus. Alle betrokkenen zijn zich zo in een vroeg stadium al bewust van elkaars belangen en kunnen gezamenlijk naar slimme oplossingen zoeken.

De overeenkomst is de komende twee jaar van kracht.