Provincie keurt Faunabeheerplan goed

REGIO – Diersoorten die veel schade veroorzaken mogen, onder voorwaarden, zonder ontheffing bestreden worden in Noord-Holland.

Het gaat om houtduif, konijn, kauw, vos, zwarte kraai, ekster, gaai, knobbelzwaan, meerkoet en de spreeuw. De provincie Noord-Holland beschermt alle in het wild voorkomende planten en dieren. Slechts in uitzonderlijke gevallen en onder strikte voorwaarden wordt deze bescherming opgeheven.

De Wet Natuurbescherming staat toe dat dieren weggejaagd mogen worden van de plek waar ze schade veroorzaken. Maar daarvoor is toestemming nodig van de provincie. Voordat de provincie die toestemming geeft, moet de noodzaak aangetoond worden en moet duidelijk zijn waar, wanneer en op welke manier de dieren weggejaagd worden.
Wanneer een bepaalde diersoort in het hele land of in de hele provincie voor overlast zorgt, kan het Rijk of de provincie bestrijding, ter voorkoming van schade, ook toestaan zonder dat daar iedere keer een ontheffing voor nodig is. Dit zijn de zogenaamde ‘vrijgestelde soorten’. Ook voor de bestrijding van deze soorten is een zorgvuldige onderbouwing nodig.

In de Faunabeheereenheid zijn alle partijen verenigd die met de uitvoering van natuur- en faunabeheer te maken hebben: agrariërs, particuliere grondeigenaren, terreinbeherende organisaties en verenigingen van jagers.

Het volledige plan van de Faunabeheereenheid Noord-Holland vindt u op www.faunabeheereenheid.nl/noordholland

foto: spreeuwen