HHNK heeft zorg voor waterkeringen op orde

REGIO – Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier beheert 268 km primaire waterkeringen in het gebied boven het Noordzeekanaal tot en met Texel en heeft daar een wettelijke zorgplicht voor. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) getoetst of het hoogheemraadschap deze zorgplicht goed invult.

De belastingbetaler verwacht beschermd te zijn tegen overstromingen. Het hoogheemraadschap zorgt daar in zijn beheergebied al eeuwenlang voor en legt in een jaarlijkse rapportage verantwoording af over de staat van de primaire keringen en de aanhoudende inspanningen die gedaan worden om de dijken en duinen op orde te houden.

Alle mogelijke veiligheidsrisico’s die de primaire waterkeringen – de Noordzeekust, de Waddenzeekeringen, de IJsselmeerdijken, de Markermeerdijken – kunnen bedreigen zijn kritisch onder de loep genomen. Het bestuur van het waterschap toont zich verheugd over het gedegen externe oordeel dat in lijn is met de kritische zelfcontrole.

Hoogheemraad en portefeuillehouder Waterveiligheid Kees Stam: “Het is prachtig dat onze waterkeringen nu aantoonbaar op orde zijn, zowel op basis van ons eigen onderzoek als volgens het externe oordeel van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Niet dat we op onze lauweren gaan rusten, want het werk aan de waterveiligheid is nooit af. Zeker gezien onze talrijke versterkingswerken. Sterke dijken zijn van levensbelang voor Hollands Noorderkwartier.”

U kunt het waterveiligheidsrapport en het inspectierapport downloaden via www.hhnk.nl/waterveiligheid