De raad gaat met reces

CASTRICUM – De raad vergaderde donderdagavond voor de laatste keer voor het zomerreces. Verslaggever Alex van der Leest was erbij.

We zagen een betrokken raad die het college scherp wilde houden. Opletten dat de geplande stationsluifel daadwerkelijk de bescherming biedt die je zou mogen verwachten. Opletten dat het stationscarillon na de renovatie weer op het station zal klinken.

Behoud van het klokkenspel –dat wil iedereen– hoort niet bij het renovatieproject, maar moet door ProRail worden gefinancierd – geen kosten voor Castricum. Met die mededeling hield wethouder Marcel Steeman (D66) de raad weer scherp, waarop Roel Beems het amendement besloot om te vormen tot een motie. Die komt in september in stemming.

Opmerkelijk was dat alleen de SP van mening is dat Castricum in het geheel niet medefinancier hoort te zijn van de renovatie van het station. De socialisten vinden dat ProRail hoort te betalen. De gemeente had de geplande renovatie door ProRail aangegrepen om extra eisen te stellen. Meedoen kost geld.

Bomenklucht

Een week eerder beleefden we veel gedoe over drie bomen in Limmen. Dat waaide niet over. Afgelopen donderdag was er wederom onenigheid.

Een nieuwe wending. Het college laat de essen nog even met rust – niet snoeien, niet kappen. Het voorstel is nu om na het reces –vóór de eerste najaarsstorm– nog eens met de raad van gedachten te wisselen over het bomenbeleidsplan. Het college kan namelijk niet goed overweg met de
beleidsdoelstellingen zoals geformuleerd in het beleidsplan van 2015.

De reactie van het college gaf D66 aanleiding om niet meer mee te doen met de anti-kapmotie – ondanks het feit dat D66 tegen de kap blijft van de drie essen. Daarmee verloor de motie de meerderheid; daarom werd besloten de motie vooralsnog niet instemming te brengen. Dat ging niet van harte, want bij de oppositiepartijen ontbrak ieder begrip voor het treuzelen van het college, en was veel teleurstelling over de coalitie-draai van D66 (“als een blad aan de boom…”). Wordt vervolgd in september.

Motie van aanfluiting

Gebeurtenissen van de laatste tijd maakten wethouder Rob Schijf (GDB) even tot schietschijf. Er werd, en dat is nieuw, een motie van aanfluiting ingediend. De motie vraagt “de voorstellen die wethouder Schijf aan de Raad voorlegt vooraf extra zorgvuldig te toetsen op volledigheid en kwaliteit“.

Ron de Haan (Vrije Lijst) lichtte toe: “Het is een aanspring voor verbetering”, “want zoals het nu gaat kost het de raad onnodig veel tijd.” De toon van de motie klonk niet voor iedereen zo. Raadslid Herman Sterken (GDB) was dan ook des duivels, noemde de indieners sukkels (en meer), blies op een fluitje en werd tijdens de raadsvergadering herhaaldelijk door burgemeester Mans tot orde geroepen. Rob Schijf hield zich stil.

De motie werd verworpen.

Bespreking rapport Bestuurscultuur

Door velen was met spanning uitgekeken naar de ‘werkvergadering bespreking rapport bestuurscultuur raad en college’. Daarvoor was veel tijd ingeruimd op de agenda. Maar het is nog even wachten, want de bespreking werd op het laatste nippertje uitgesteld tot na het zomerreces.

Nog meer over bomen…

In 2015 heeft de raad het Bomenbeleidsplan vastgesteld, met een looptijd tot 2024. Een van de vijf beleidsdoelstellingen is: “In principe worden geen gezonde bomen verwijderd, ook niet vanwege enige overlast. Er wordt pas overgegaan tot het verwijderen van bomen na zorgvuldige afweging en in bepaalde situaties.” Zonder verdere aanduiding wat zorgvuldig is, of wat die ‘bepaalde situaties’ zijn.

Ook lezen we in het beleidsplan van 2015 “Er wordt in de komende tien jaren een hausse verwacht in het vervangen van de bomen uit de jaren ’70 en ’80. (…) De vervanging zal planmatig geschieden en vooralsnog uit het reguliere onderhoudsbudget worden gefinancierd. (…) In de evaluatie van het beleid en beheer in 2019 wordt dit onderwerp uitvoerig onderzocht.”