PWN herstelt Castricums duingebied

CASTRICUM – Binnen de grenzen van het Noordhollands Duinreservaat ligt de voormalige akker, de Brabantse Landbouw. PWN start hier begin februari met een natuurherstelproject.

Momenteel wordt het gebied gedomineerd door ruige grassoorten, waardoor unieke duinsoorten niet de kans krijgen zich hier te vestigen. De werkzaamheden aan de Brabantse Landbouw worden gecombineerd met de herstelwerkzaamheden aan gebied de Lepstukken op de voormalige parkeerplaats van camping Bakkum.

PWN gaat de bovenste laag van de akker afgraven. Het duin wordt daardoor omgevormd tot een mozaïek van natte duinvalleien, laag-begroeiing en kleinere stuifvalleien. Over een aantal jaren verwacht PWN dat planten, zoals parnassia en orchideeën, en dieren, zoals de zandhagedis, de heideslak en de kleine parelmoervlinder, zich weer zullen vestigen in het gebied.

Het vrijgekomen zand uit de Brabantse Landbouw krijgt een bestemming in de Lepstukken een vochtige duinvallie aan de Zeeweg in Castricum. Deze vallei vormt door de komst van watercrassula een bedreiging voor de waterwinning, die zo belangrijk is voor de inwoners van Noord-Holland. Watercrassula komt oorspronkelijk niet voor in de duinen en kan in natte gebieden een dichte vegetatiemat vormen die de infiltratie van water sterk vermoeilijkt.

Door de vallei te dempen met zand is de vallei ongeschikt voor de watercrassula om te groeien en sterft deze uit. Kenmerkende duinvegetatie krijgt hierdoor opnieuw de kans om zich in de Lepstukken te vestigen en de waterzuivering blijft gewaarborgd. De Lepstukken wordt door de werkzaamheden omgevormd tot een gebiedseigen droog duingrasland met ’s winters hier en daar vochtige plekken.

Eerder pogingen om de plant uit het gebied te verwijderen zijn mislukt. Neemt u, voor meer informatie over de werkzaamheden, een kijkje op de website van PWN, www.pwn.nl/werkenaandeduinen. Mocht u vragen hebben, dan kunt u deze mailen naar werkenaandeduinen@pwn.nl.