Provincie tekent Nationaal Kustpact

REGIO – Gedeputeerde Staten van Noord-Holland stemmen in met het Nationaal Kustpact dat op initiatief van de minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz-van Haegen, is opgesteld.

In het pact maken het Rijk, de kustprovincies Noord-Holland en Zuid-Holland, Zeeland en Fryslân met gemeenten, waterschappen, drinkwaterbedrijven en natuur-, milieu- en recreatieve organisaties afspraken om de kust te beschermen en te zorgen voor een goede balans tussen ‘rust en reuring’.

In Noord-Holland zijn de provincie, gemeenten, natuurorganisaties en recreatiesector gestart met een eigen ‘pact’. On­der regie van de provincie wordt gewerkt aan een toekomstperspectief voor de Noord-Hollandse kust. Dit moet voor de zomer gereed zijn.

In dit Noord-Hollands toekomstperspectief moeten de gebieden voor ‘rust en reuring’ specifiek worden aangewezen. Zo moet duidelijk worden waar de natuur met rust moet worden gelaten en waar ruimte is voor nieuwe economische activiteiten. Dat geldt voor zowel het strand als de binnenduinrand.

De partijen zijn o.a. overeengekomen een zone-ring voor de kustzone op te stellen die duidelijkheid zal geven waar geen nieuwe recreatieve bebouwing is toegestaan en waar wel en onder welke voorwaarden.