Beschermde soorten in Noord-Holland

REGIO – Veel bedrijven en natuurbeheerders vragen zich af welke soorten beschermd zijn sinds 1 januari, toen trad de nieuwe Wet Natuurbescherming in werking. Natuurlijke Zaken Landschap Noord-Holland dook in deze ingewikkelde materie en heeft een lijst met soorten samengesteld.

Sinds 1 januari is de nieuwe Natuurwet of Wet Natuurbescherming van kracht. Hierin zijn de voormalige Flora- en Faunawet, Natuurbeschermingswet en de Boswet gecombineerd. De nieuwe Natuurwet regelt dat de provincie bevoegd gezag is en de lijst met te beschermen soorten kan aanpassen op de situatie in provincie Noord-Holland.
De soortbescherming in Noord-Holland ziet er hierdoor iets anders uit dan in andere provincies. De beschermde soorten zijn ingedeeld in drie categorieën:
◾Nationaal beschermde soorten (artikel 3.10 Wet Natuurbescherming)
◾Europees beschermde soorten (artikel 3.5 Wet Natuurbescherming)
◾Vogels (artikel 3.1 Wet Natuurbescherming)

De Lijst van beschermde flore en fauna, bestaat uit beschermde landzoogdieren, zeezoogdieren, vleermuizen, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen, overige insecten, weekdieren en vaatplanten.

De voledige lijst is te vinden op: http://natuurlijkezaken.nl/thema/beschermde-soorten-provincie-noord-holland

Foto; Hermelijn
Bron: website landschap Noord-Holland.