Provincie steunt initiatieven voor natuur en recreatiemogelijkheden

REGIO – Voor de aanleg van natuurverbindingen, recreatieve verbindingen, toeristische overstappunten en Laag Holland stelt de provincie ook in 2015 subsidie beschikbaar.

In totaal trekt de provincie dit jaar bijna 2,4 miljoen euro uit voor de Uitvoeringsregeling Groen. De Uitvoeringsregeling Groen is bedoeld voor initiatieven waar de provincie niet rechtstreeks bij betrokken is, maar die wel een bijdrage leveren aan de realisatie van de provinciale doelen op gebied van natuur en recreatie.

De Uitvoeringsregeling Groen vloeit voort uit het Programma Groen van de provincie Noord-Holland. In dit programma, dat jaarlijks wordt geactualiseerd, geeft de provincie aan welke concrete projecten geld krijgen, welke subsidieregelingen open worden gesteld en waar de prioriteiten voor komende jaren liggen.

De provincie stelt in 2015 in totaal zo’n 50 miljoen beschikbaar voor groene projecten.

Meer informatie: www.noord-holland.nl/groen voor meer informatie over het provinciale groenbeleid.