A8-A9: Minder files, verbeterde veiligheid en leefbaarheid

REGIO – Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland hebben op 11 november 2014 de notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) vastgesteld. Daarmee is weer een stap gezet richting de aanleg van een verbindingsweg tussen de A8 en de A9.

De NRD beschrijft welke alternatieven (de reikwijdte) voor een goede verbinding onderzocht moeten worden en welke effecten (detailniveau) deze alternatieven op het milieu hebben. Van 13 november tot en met 24 december 2014 ligt de NRD ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

In de NRD staat de huidige verkeerssituatie in het gebied beschreven en de mogelijke routes (alternatieven) voor de Verbinding A8-A9. Daarnaast wordt beschreven welke effecten er te verwachten zijn en hoe die onderzocht moeten worden. Het daadwerkelijke onderzoek en de uitkomsten worden gerapporteerd in de Milieueffectrapportage (MER). Ook geeft de NRD een overzicht van eerder uitgevoerde onderzoeken en onderzochte oplossingsrichtingen en staat er een toelichting en onderbouwing in voor de nu te onderzoeken alternatieven. Aanleiding is dat in het gebied ten noorden van Amsterdam een goede oost-westverbinding ontbreekt.

De provincie organiseert twee inloopavonden. Op dinsdag 25 november 2014 in het gemeentehuis van Heemskerk, Maerten van Heemskerckplein 1, Heemskerk en op donderdag 27 november 2014, in het Wapen van Assendelft, Dorpsstraat 533, Assendelft. Op beide avonden kunnen belangstellenden tussen 17.00 en 20.00 op deze locaties terecht met al hun vragen over de Verbinding A8-A9, over de procedure en over het indienen van een zienswijze. Het is ook mogelijk om ter plekke een zienswijze in te dienen.

De NRD ligt van 13 november tot en met 24 december 2014 ter inzage bij de provincie Noord-Holland, Kleine Houtweg 18 in Haarlem. Een download van de notitie is te vinden op de website: www.verbindingA8-A9.nl. Ook is de NRD in te zien in de gemeentehuizen van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Zaanstad en Velsen.

Meer informatie over de Verbinding A8-A9 is te vinden op de website www.verbindingA8-A9.n