Maatschappelijke kosten waterketen 30 miljoen omlaag

CASTRICUM – Maandag 25 augustus overhandigden de waterketenpartners in PWN-bezoekerscentrum De Hoep hun samenwerkingsplannen aan Karla Peijs, voorzitter van de Visitatiecommissie Waterketen.

Door klimaatverandering, watervervuiling en strengere kwaliteitseisen, stijgen de maatschappelijke kosten van schoon water. Om schoon water in de toekomst betaalbaar te houden, besparen gemeenten, drinkwaterbedrijf PWN en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) vanaf 2020 jaarlijks € 30 miljoen op drinkwater, rioleringen en afvalwaterzuivering.

Deze afspraak is vastgelegd in het  Bestuursakkoord Water, dat in mei 2011 door het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en de Vereniging van waterbedrijven in Nederland (Vewin) is ondertekend.

De kostenreductie vindt plaats door verregaande samenwerking. Ook wordt er samen aan efficiënte bedrijfsvoering gewerkt. Door dit soort maatregelen nemen de totale kosten in 2020 met 12,5% af. De gemeentelijke samenwerking is georganiseerd in regio’s: Noordkop, Noord-Kennemerland Noord, Noord-Kennemerland Zuid, Westfriesland en Zaanstreek-Waterland.