Collegeakkoord ‘Sociaal en ondernemend vooruit’ gepresenteerd

CASTRICUM – De vier onderhandelende partijen CKenG, VVD, D66 en PvdA presenteren vanmiddag het collegeakkoord. De partijen hadden al een overeenstemming bereikt over het concept, maandagavond werd het akkoord beklonken.

Het akkoord is verdeeld in zes domeinen, van veiligheid en leefbaarheid tot een financieel gezonde gemeente.

De belangrijkste punten uit het akkoord:

 • De komende jaren zal er een sober financieel beleid moeten worden gevoerd, naar verwachting duikt de begroting de komende jaren in de min
 • De wethouders gaan allemaal in deeltijd werken, de wethouders krijgen een wijk toebedeeld waar ze regelmatig spreekuren zullen houden
 • Eventuele verdere samenwerkingsvormen met BUCH-gemeenten worden niet uitgesloten
 • Vermindering van bureaucratie in organisatie en zorg blijft van groot belang
 • Er komt een haalbaarheidsonderzoek naar Landal op de Zanderij
 • Na 2017 geen extra middelen van gemeente meer voor decentralisaties, die taken moeten daarna worden uitgevoerd met het door het Rijk bepaalde budget
 • In deze collegeperiode valt er een besluit over de brede scholen in de wijk Castricum-Oost
 • Voorzieningen zoals de bibliotheek en sportaccommodaties moeten op peil blijven
 • Een uitbreiding van Geesterduin zal worden afgestemd met de ondernemers in het dorpshart, voor Nieuw-Geesterhage moet voor het einde van het jaar de schop de grond in
 • Werkzoekenden zullen een tegenprestatie moeten leveren zolang ze werkloos een bijstandsuitkering krijgen, zonder anderen daardoor van de arbeidsmarkt te verdringen. In de meeste gevallen zal het gaan om vrijwilligerswerk
 • De OZB mag maximaal worden verhoogd met de inflatie, verdere verhoging is niet aan de orde

Het eerste domein heeft betrekking op het bestuur van de gemeente. De vier wethouders, die allen in deeltijd zullen gaan werken, hebben allen een wijk toebedeeld gekregen. In die wijk zullen regelmatig spreekuren worden georganiseerd voor de bewoners van de wijk. Ook wil de gemeente meer gebruik gaan maken van digitale dienstverlening en wordt er meer ingezet op betrokkenheid van de burger. ‘Van burgerparticipatie, naar overheidsparticipatie’, noemen de onderhandelaars dat.

Ook wordt er ingegaan op de BUCH-samenwerking, de samenwerking tussen de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. De gemeenten gaan vooral samenwerken binnen het sociale domein en met het oog op de vele decentralisaties. De gemeenteraden van de vier gemeenten hebben eerder al hun goedkeuring gegeven voor een ambtelijke fusie, de vier partijen sluiten een eventuele verdere vorm van samenwerking niet uit. Er wordt vijf ton uitgetrokken voor de samenwerking, die in 2018 drie ton moet gaan opleveren.

Uit het tweede domein, toerisme en economie, blijkt dat het nieuwe college voor een haalbaarheidsonderzoek naar een Landalpark op de Zanderij is. Alle plussen en minnen moeten worden afgewogen, alvorens er tot een besluit kan worden gekomen. Verder wil het nieuwe college winkelleegstand beperken en onderzoeken of een jaarrondexploitatie mogelijk is op de campings. Ook wordt ingezet op vergroten van de recreatiemogelijkheden nabij het Alkmaardermeer in Akersloot.

Een belangrijk deel van het akkoord gaat over het derde domein, zorg en welzijn. Vanaf 1 januari krijgt de gemeente extra taken uit te voeren op het gebied van jeugdzorg, werk en inkomen en de zorg voor langdurig zieken en ouderen. Hiervoor krijgen zij geld van het Rijk, maar dat is minder dan er tot nu toe aan werd uitgegeven. De coalitiepartijen zijn er dan ook van doordrongen dat er meer maatregelen noodzakelijk zijn, die hebben voornamelijk betrekking op efficiënter werken. Voor de partijen gelden de jaren 2015, 2016 en 2017 als overgangsjaren, waarin gekeken wordt naar de precieze invulling van de taken. Mocht het budget alsnog ontoereikend zijn, zal het Rijk daarop worden aangesproken. Doel is om ervoor te zorgen dat het budget van het Rijk vanaf 2018 toereikend is om alle taken uit te voeren.

Over ouderenzorg zeggen de partijen het volgende: Het is de ambitie ‘om cliënten en zorg centraal te stellen en de zorg kwalitatief op peil te houden’. Het college wil ouderen zolang mogelijk thuis laten wonen, met een netwerk van mantelzorgers en vrijwilligers. Vermindering van bureaucratie is niet alleen binnen de gemeentelijke organisatie aan de orde, maar ook binnen de zorg. De overheadkosten moeten zo laag mogelijk zijn, zodat er meer geld naar de zorg kan. Op de huishoudelijke hulp wordt de gemeente 40% gekort door het Rijk, dit zal zich vertalen in minder huishoudelijke hulp. Het zal bijvoorbeeld lastiger worden om een indicatie voor de huishoudelijke hulp te krijgen.

In het onderwijs wordt er veel ingezet op preventie. De programma’s voor jeugdzorg, passend onderwijs en verzuimbestrijding moeten worden geïntegreerd. Ook moet in het onderwijs de verbinding tussen scholieren en het bedrijfsleven groter worden, door gastcolleges of stageplekken. Door veranderingen in de bevolkingsopbouw zal het aantal basisscholen de komende jaren afnemen, er worden daarom brede scholen ingesteld in Castricum-Oost.

De voorzieningen in de kernen moeten op peil gehouden worden, de sportaccommodaties moeten multifunctioneler gebruikt worden. Soms is daarvoor de aanleg van kunstgras noodzakelijk. Ook wordt het belang van de bibliotheek nogmaals onderstreept.

Op het gebied van arbeidsparticipatie gaat de gemeente beschermde werkplekken aanbieden, voor mensen die niet zelfstandig in staat zijn om het minimumloon te verdienen. Een werkzoekende zal, in de tijd dat hij werkloos is, een tegenprestatie moeten verrichten. Dit geldt alleen voor werklozen in de bijstand, niet voor werkzoekenden in de WW. Die tegenprestatie mag niet ten koste gaan van de reguliere werkgelegenheid, door de werkzoekenden zoveel mogelijk vrijwilligerswerk te laten doen. Ook het minimabeleid valt in dit hoofdstuk, de coalitie wil een kindpakket instellen, zodat kinderen kunnen deelnemen aan ‘noodzakelijke voorzieningen’.

En dan, wonen en bouwen. Het college gaat vooral inzetten op het bouwen van woningen voor jongeren, starters en senioren. Onderzocht gaat worden of vrijkomende scholen of verzorgingshuizen gebruikt kunnen worden voor jongeren- of ouderenhuisvesting. Als er nieuw gebouwd gaat worden, zal dat bij voorkeur gebeuren in de kernen, in plaats van aan de buitenrand van de dorpen.

Ook in het onderdeel bouwen valt het Geesterduin-project. Om aantrekkelijk te blijven voor winkelend publiek, zal het winkelcentrum moeten worden vernieuwd. Als het om uitbreiding gaat van het winkeloppervlak, zal dat worden overlegd met de winkeliers in het dorpshart. Ook Nieuw Geesterhage krijgt steeds meer vorm, eind mei moet de laatste fase zijn afgerond in de planfase. Voor het einde van dit jaar moet begonnen worden met de uitvoering van het plan.

Ook wordt ingezet op herontwikkeling van het stationsgebied, waarbij de achterkant van het station, de Burgemeester Mooijstraat en de Dorpsstraat met elkaar worden verbonden en het gebied aantrekkelijker wordt. Hiermee samenhangend, zal de gemeente met het Rijk, de provincie, de NS en ProRail bekijken wat de consequenties gaan zijn van het spoorboekloos rijden. NS en ProRail willen dat programma voor 2030 gaan invoeren tussen Alkmaar en Amsterdam.

In het verkeersbeleid worden de mogelijke verkeersknelpunten nogmaals bekeken, waar nodig zal het verkeersbeleid daarop worden aangepast.

Op termijn moet de gemeente meer energieneutraal worden, de gemeente zal initiatieven van burgers, ondernemers en instellingen ondersteunen. De balans tussen economie en duurzaamheid mag niet uit het oog verloren worden. Voor agrariërs geldt dat nieuwe woningbouw geen belemmering mag zijn voor de bedrijfsvoering.

Het laatste hoofdstuk heeft betrekking op de financiën. De vier partijen streven naar een sluitende meerjarenbegroting. Overschrijdingen van budgetten in het sociale domein zijn alleen toegestaan in de jaren 2015, 2016 en 2017. Daarna zal het budget van het Rijk afdoende moeten zijn. De schulden van de gemeente moeten worden afgebouwd, de schuldpositie moet eind 2017 beter zijn dan eind 2013. De schuldpositie kan niet worden afgebouwd met een verhoging van de onroerende zaakbelasting, de voornaamste gemeentelijke belasting mag alleen maar stijgen met de inflatie.

Ook wordt er naar gestreefd de stresstest beter te doorstaan, door op sommige punten (schuldpositie, gespaard voor onderhoud, voorzieningen en rentelasten) in de stresstest van ‘niet goed’ naar ‘neutraal’ te gaan. Al met al zal er, in de voorlopige meerjarenramingen een negatief saldo onder de streep staan. In 2015 zou het gaan om 250.000 euro, daarna jaarlijks om een half miljoen. Dit moet worden opgevangen door bezuinigingen.