Subsidie voor haalbaarheidsonderzoek herbestemming monumenten

Gedeputeerde Staten hebben besloten voor 2014 100.000 euro subsidie beschikbaar te stellen voor haalbaarheidsonderzoeken naar herbestemming van monumenten en gebouwen met een sterke eigen identiteit in Noord-Holland.

Deze regeling bestaat sinds 2012 en is vanwege groot succes opnieuw opengesteld.

De provincie wil met de subsidie onderzoek stimuleren naar mogelijkheden voor duurzaam hergebruik van monumenten die hun functie verloren hebben of dreigen te gaan verliezen. Zowel in 2012 als in 2013 zijn meer subsidieaanvragen binnengekomen dan gehonoreerd konden worden.

De afgelopen twee jaar heeft de provincie subsidie verleend voor het uitvoeren van 25 haalbaarheidsonderzoeken. Voor 18 rijksmonumenten, 6 gemeentelijke monumenten en 1 gebouw zonder monumentenstatus is een onderzoek uitgevoerd.

Eigenaren van monumenten of belanghebbende met toestemming van de eigenaar kunnen subsidie aanvragen. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 7.500,-.