Scholen werken aan invoering passend onderwijs

CASTRICUM – Scholen krijgen vanaf 1 augustus 2014 een zorgplicht. Dat komt door de invoering van de ‘Wet passend onderwijs’. Dit betekent dat scholen de verantwoordelijkheid krijgen om alle leerlingen een passende onderwijsplek te bieden.

Om dit te kunnen realiseren, zijn de scholen gaan samenwerken in regionale samenwerkingsverbanden voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs. De scholen voor primair onderwijs en speciaal onderwijs in de gemeenten Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Uitgeest en Velsen vallen onder het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond.

In de samenwerkingsovereenkomst staat hoe de zorgplicht wordt uitgevoerd. Uitgangspunt is dat met heldere, korte procedures wordt gewerkt, die uitgaan van de mogelijkheden van het kind.

De gemeenten en Samenwerkingsverband IJmond hebben onlangs overeenstemming bereikt over de manier waarop de zorgplicht vorm wordt gegeven. De overeenstemming over de ondersteuningsplannen is belangrijk, omdat de plannen over Passend Onderwijs directe invloed hebben op de gemeentelijke taken als de jeugdhulp, leerplicht, bestrijding voortijdig school verlaten, het leerlingenvervoer, de onderwijshuisvesting en het achterstandenbeleid.